MSI - Z490 Steam Vouchers 2020

ပရိုမိုးရှင်းကာလ- ၁၆ ရက်၊ ဇွန်လ၊ ၂၀၂၀ခုနှစ် - ၃၁ ရက်၊ သြဂုတ်လ၊ ၂၀၂၀ခုနှစ်

ထုတ်ယူနိုင်မည့်ကာလ- ၁ရက်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၂၀ခုနှစ် - ၁၅ ရက်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၂၀ခုနှစ်

Steam ကုဒ်နံပါတ် ထုတ်ယူခြင်း

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် သတ်မှတ်ချက်များ

MSI - B550 Steam Vouchers 2020

ပရိုမိုးရှင်းကာလ- ၁၆ ရက်၊ ဇွန်လ၊ ၂၀၂၀ခုနှစ် - ၃၁ ရက်၊ သြဂုတ်လ၊ ၂၀၂၀ခုနှစ်

ထုတ်ယူနိုင်မည့်ကာလ- ၁ရက်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၂၀ခုနှစ် - ၁၅ ရက်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၂၀ခုနှစ်

Steam ကုဒ်နံပါတ် ထုတ်ယူခြင်း

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် သတ်မှတ်ချက်များ