MSI - Z490 Steam Vouchers 2020

ระยะเวลาโปรโมชั่น 16 มิ.ย. 2563 - 31 ส.ค. 2563

ระยะเวลาลงทะเบียนรับของแถม 1 ก.ค. 2563 - 15 ก.ย. 2563

รับ Steam code

เงื่อนไขและข้อกำหนด

MSI - B550 Steam Vouchers 2020

ระยะเวลาโปรโมชั่น 16 มิ.ย. 2563 - 31 ส.ค. 2563

ระยะเวลาลงทะเบียนรับของแถม 1 ก.ค. 2563 - 15 ก.ย. 2563

รับ Steam code

เงื่อนไขและข้อกำหนด